Eget kapital och skulder

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Denna artikel behandlar begreppet Eget kapital och skulder i redovisningen. För frasen tillgång och efterfrågan se Utbud och efterfrågan.

Eget kapital och skulder är i redovisnings sammanhang summan av det bokförda värdet på hela förmögenheten. Eget kapital och skulder kan bestå av egendom, immateriella rättigheter, banktillgodohavanden eller andra fordringar.

Eget kapital och skulder utgör den ena sidan i en balansräkning eller balansrapport, och är alltid lika med skulder och eget kapital tillsammans. Eget kapital och skulder kallas också för aktivsidan eller aktiva.

Olika indelningar av skulder[redigera]

Långfristiga skulder[redigera]

23 Långfristiga skulder är skulder som har uppkommit i samband med att företaget blivit beviljad en kredit hos ett utomstående institut. Denna skuld är av långfristig karaktär och det löper allt som oftast en ränta på det upplånade kapitalet.

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer[redigera]

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer är skulder som har uppkommit i samband med att varor / tjänster köpts in men ännu inte betalats. En leverantörsskuld uppkommer när ett säljande företag har gett ett köpande företag kredit enligt avtalade betalningsvillkor. En leverantörsskuld är alltså en skuld som uppstår vid inköp av varor och tjänster. Efter ett inköp får företaget en faktura från sin leverantör. Så länge fakturan är obetald har företaget en skuld till leverantören. Denna skuld ska alltså bokföras.

26 Moms och särskilda punktskatter[redigera]

26 Moms och särskilda punktskatter I kontogruppen redovisas den moms som företaget är redovisningsskyldigt för enligt lagen om mervärdesskatt (ML). Redovisningsskyldigheten för moms inträder normalt vid tidpunkten för bokföring av faktura eller motsvarande handling enligt god redovisningssed .Huvudregeln är att momsen bokförs på konto för in- respektive utgående moms i samband med att en momspliktig affärshändelse bokförs, till exempel försäljning i kontoklass 3, inköp i kontoklass 4 eller då fakturor avseende omkostnader bokförs.

Tillgångskonton 2000 - 2999[redigera]

Här finns en lista med alla skuldkonton. Det finns en länk till varje sida, där finns en kort beskrivning samt exempel på hur det kontot används vid konteringar

20 Eget kapital

 2010 Eget kapital, delägare 1
 2011 Egna varuuttag 
 2013 Övriga egna uttag 
 2017 Årets kapitaltillskott 
 2018 Övriga egna insättningar 
 2019 Årets resultat, delägare 1 
 2020 Eget kapital, delägare 2 
 2030 Eget kapital, delägare 3 
 2040 Eget kapital, delägare 4 
 2050 Avsättning till expansionsfond
 2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund 
 2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital 
 2065 Förändring i fond för verkligt värde 
 2066 Värdesäkringsfond 
 2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital 
 2068 Vinst eller förlust från föregående år 
 2069 Årets resultat 
 2070 Ändamålsbestämda medel 
 2071 Ändamål 1 
 2072 Ändamål 2 
 2080 Bundet eget kapital2081 Aktiekapital 
 2082 Ej registrerat aktiekapital 
 2083 Medlemsinsatser
 2084 Förlagsinsatser
 2085 Uppskrivningsfond 
 2086 Reservfond 
 2087 Insatsemission 
 2088 Fond för yttre underhåll 
 2090 Fritt eget kapital
 2091 Balanserad vinst eller förlust 
 2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag 
 2093 Erhållna aktieägartillskott 
 2094 Egna aktier 
 2095 Fusionsresultat 
 2096 Fond för verkligt värde 
 2097 Överkursfond 
 2098 Vinst eller förlust från föregående år 
 2099 Årets resultat 

21 Obeskattade reserver

 2110 Periodiseringsfonder 
 2111 Periodiseringsfond vid 2011 års taxering 
 2112 Periodiseringsfond vid 2012 års taxering 
 2113 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering 
 2120 Periodiseringsfonder
 2123 Periodiseringsfond 2013
 2124 Periodiseringsfond 2014
 2125 Periodiseringsfond 2015
 2126 Periodiseringsfond 2016
 2127 Periodiseringsfond 2017
 2128 Periodiseringsfond vid 2008 års taxering 
 2129 Periodiseringsfond vid 2009 års taxering 
 2150 Ackumulerade överavskrivningar 
 2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 
 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar 
 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier 
 2160 Ersättningsfond 
 2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier 
 2162 Ersättningsfond byggnader och markanläggningar 
 2163 Ersättningsfond mark 
 2164 Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel 
 2180 Obeskattade intäkter Ej K2 
 2181 Obeskattade upphovsmannaintäkter 
 2185 Obeskattade skogsintäkter 
 2190 Övriga obeskattade reserver
 2196 Lagerreserv 
 2199 Övriga obeskattade reserver 

22 Avsättningar

 2210 Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen 
 2220 Avsättningar för garantier
 2230 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 
 2250 Övriga avsättningar för skatter 
 2252 Avsättningar för tvistiga skatter 
 2253 Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost
 2290 Övriga avsättningar

23 Långfristiga skulder

 2310 Obligations- och förlagslån
 2320 Konvertibla lån och liknande 
 2321 Konvertibla lån
 2322 Lån förenade med optionsrätt
 2323 Vinstandelslån 
 2324 Kapitalandelslån 
 2330 Checkräkningskredit Alternativ 1
 2331 Checkräkningskredit 1 
 2332 Checkräkningskredit 2 
 2331 Utnyttjad checkräkningskredit 1 
 2332 Utnyttjad checkräkningskredit 2 
 2335 Beviljad checkräkningskredit 1 
 2336 Beviljad checkräkningskredit 2 
 2340 Byggnadskreditiv
 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 
 2351 Fastighetslån, långfristig del 
 2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut 
 2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut 
 2360 Långfristiga skulder till koncernföretag 
 2361 Långfristiga skulder till moderföretag 
 2362 Långfristiga skulder till dotterföretag 
 2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag 
 2370 Långfristiga skulder till intresseföretag
 2390 Övriga långfristiga skulder 
 2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del 
 2392 Villkorliga långfristiga skulder 
 2393 Lån från närstående personer, långfristig del 
 2394 Långfristiga leverantörskrediter 
 2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta 
 2396 Derivat
 2397 Mottagna depositioner, långfristiga 
 2399 Övriga långfristiga skulder 

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

 2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut 
 2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut 
 2417 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut 
 2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut 
 2420 Förskott från kunder 
 2421 Ej inlösta presentkort 
 2429 Övriga förskott från kunder 
 2430 Pågående arbeten 
 2431 Pågående arbeten, fakturering 
 2438 Pågående arbeten, nedlagda kostnader 
 2439 Beräknad förändring av pågående arbeten 
 2440 Leverantörsskulder 
 2441 Leverantörsskulder 
 2443 Konsignationsskulder 
 2445 Tvistiga leverantörsskulder 
 2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder 
 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 
 2460 Leverantörsskulder till koncernföretag 
 2461 Leverantörsskulder till moderföretag 
 2462 Leverantörsskulder till dotterföretag 
 2463 Leverantörsskulder till andra koncernföretag 
 2470 Leverantörsskulder till intresseföretag
 2480 Checkräkningskredit, kortfristig 
 2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 
 2491 Avräkning spelarrangörer
 2492 Växelskulder
 2499 Andra övriga kortfristiga skulder 

25 Skatteskulder

 2510 Skatteskulder 
 512 Beräknad inkomstskatt 
 2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift 
 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 
 2515 Beräknad avkastningsskatt 
 2516 Moms 
 2517 Beräknad utländsk skatt 
 2518 Betald F-skatt 

26 Moms och särskilda punktskatter

 2610 Utgående moms, 25 %
 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 % 
 2612 Utgående moms på egna uttag, 25 % 
 2613 Utgående moms för uthyrning, 25 % 
 2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %
 2615 Utgående moms import av varor, 25 %
 2616 Utgående moms VMB 25 % 
 2618 Vilande utgående moms, 25 % 
 2620 Utgående moms, 12 %
 2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 % 
 2622 Utgående moms på egna uttag, 12 % 
 2623 Utgående moms för uthyrning, 12 % 
 2624 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12 %
 2625 Utgående moms import av varor, 12 %
 2626 Utgående moms VMB 12 % 
 2628 Vilande utgående moms, 12 % 
 2630 Utgående moms, 6 %
 2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 % 
 2632 Utgående moms på egna uttag, 6 % 
 2633 Utgående moms för uthyrning, 6 % 
 2634 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 %
 2635 Utgående moms import av varor, 6 %
 2636 Utgående moms VMB 6 % 
 2638 Vilande utgående moms, 6 % 
 2640 Ingående moms
 2641 Debiterad ingående moms 
 2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet 
 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 
 2646 Ingående moms på uthyrning 
 2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige 
 2648 Vilande ingående moms 
 2649 Ingående moms, blandad verksamhet 
 2650 Redovisningskonto för moms
 2660 Särskilda punktskatter 
 2661 Reklamskatt 
 2669 Övriga punktskatter 

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

 2710 Personalskatt
 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt
 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 
 2732 Avräkning särskild löneskatt 
 2740 Avtalade sociala avgifter
 2750 Utmätning i lön m.m.
 2760 Semestermedel 
 2761 Avräkning semesterlöner 
 2762 Semesterlönekassa 
 2790 Övriga löneavdrag 
 2791 Personalens intressekonto 
 2792 Lönsparande 
 2793 Gruppförsäkringspremier 
 2794 Fackföreningsavgifter 
 2795 Mätnings- och granskningsarvoden 
 2799 Övriga löneavdrag 

28 Övriga kortfristiga skulder

 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar 
 2811 Avräkning för factoring
 2812 Avräkning för belånade kontraktsfordringar
 2820 Kortfristiga skulder till anställda 
 2821 Löneskulder 
 2822 Reseräkningar 
 2823 Tantiem, gratifikationer 
 2829 Övriga kortfristiga skulder till anställda 
 2830 Avräkning för annans räkning
 2840 Kortfristiga låneskulder 
 2841 Kortfristig del av långfristiga skulder 
 2849 Övriga kortfristiga låneskulder 
 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 
 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag 
 2861 Kortfristiga skulder till moderföretag 
 2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag 
 2863 Kortfristiga skulder till andra koncernföretag 
 2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag
 2880 Skuld erhållna bidrag
 2890 Övriga kortfristiga skulder 
 2891 Skulder under indrivning 
 2892 Inre reparationsfond/underhållsfond
 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 
 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 
 2897 Mottagna depositioner, kortfristiga 
 2898 Outtagen vinstutdelning 
 2899 Övriga kortfristiga skulder 

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2910 Upplupna löner 
 2911 Löneskulder 
 2912 Ackordsöverskott 
 2919 Övriga upplupna löner 
 2920 Upplupna semesterlöner
 2930 Upplupna pensionskostnader 
 2931 Upplupna pensionsutbetalningar 
 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 
 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter 
 2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt 
 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
 2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader 
 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter 
 2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar
 2959 Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost
 2960 Upplupna räntekostnader
 2970 Förutbetalda intäkter 
 2971 Förutbetalda hyresintäkter 
 2972 Förutbetalda medlemsavgifter 
 2979 Övriga förutbetalda intäkter 
 2980 Upplupna avtalskostnader
 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 2991 Beräknat arvode för bokslut 
 2992 Beräknat arvode för revision 
 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer
 2998 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 2999 OBS-konto