Huvudsida

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nyheter

Sidan är uppdaterad med fler sektioner för program, det kommer också att lanseras en ordlista(lexikon).

Programtyp Namn
Recensioner Faktureringsprogram Faktureringsprogram
Faktureringsprogram Fakturan.nu


Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar (balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar
2 Eget kapital och skulder (balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar
3 Intäkter (resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar
4–8 Kostnader (resultatkonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Alla konton

En lista över alla de konton som finns representerade i BAS-kontoplanen. Varje konto innehåller en kort beskrivning av vart kontot hör hemma samt hur bokföringsmässig transaktioner påverkar kontot.

1 Tillgångar

10 Immateriella anläggningstillgångar

 1010 Utvecklingsutgifter Ej K2
 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling
 1012 Balanserade utgifter för programvaror Ej K2 
 1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter Ej K2 
 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter Ej K2
 1020 Koncessioner m.m.
 1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m. 
 1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m. 
 1030 Patent
 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent 
 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent 
 1040 Licenser
 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser 
 1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser 
 1050 Varumärken
 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken 
 1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken 
 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande
 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande 
 1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande 
 1070 Goodwill
 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill 
 1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill 
 1080 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar
 1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar 
 1088 Förskott för immateriella anläggningstillgångar 

11 Byggnader och mark

 1110 Byggnader
 1111 Byggnader på egen mark 
 1112 Byggnader på annans mark 
 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader 
 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader 
 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet
 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
 1130 Mark 
 1140 Tomter och obebyggda markområden 
 1150 Markanläggningar1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar 
 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar 
 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark
 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad 
 1188 Förskott för byggnader och mark 

12 Maskiner och inventarier

 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar
 1211 Maskiner 
 1213 Andra tekniska anläggningar 
 1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 
 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 
 1220 Inventarier och verktyg
 1221 Inventarier 
 1222 Byggnadsinventarier 
 1223 Markinventarier 
 1225 Verktyg 
 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg 
 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg 
 1230 Installationer
 1231 Installationer på egen fastighet 
 1232 Installationer på annans fastig het 
 1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer 
 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer 
 1240 Bilar och andra transportmedel
 1241 Personbilar 
 1242 Lastbilar 
 1243 Truckar 
 1244 Arbetsmaskiner 
 1245 Traktorer 
 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar 
 1247 Båtar, flygplan och helikoptrar 
 1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel 
 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel 
 1250 Datorer
 1251 Datorer, företaget 
 1257 Datorer, personal 
 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer 
 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer 
 1260 Leasade tillgångar Ej K2
 1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar 
 1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier
 1281 Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier 
 1288 Förskott för maskiner och inventarier 
 1290 Övriga materiella anläggningstillgångar 
 1291 Konst och liknande tillgångar 
 1292 Djur som klassificeras som anläggningstillgång
 1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar 
 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar 

13 Finansiella anläggningstillgångar

 1310 Andelar i koncernföretag
 1311 Aktier i noterade svenska koncernföretag
 1312 Aktier i onoterade svenska koncernföretag
 1313 Aktier i noterade utländska koncernföretag
 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag
 1316 Övriga andelar i koncernföretag
 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag 
 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag
 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 
 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 
 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 
 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag 
 1330 Andelar i intresseföretag
 1336 Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag
 1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag
 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag 
 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag
 1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag 
 1350 Andelar och värdepapper i andra företag
 1351 Andelar i börsnoterade företag 
 1352 Andra andelar 
 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar 
 1354 Obligationer 
 1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag
 1357 Andelar i handelsbolag, andra företag
 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper 
 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del
 1369 Ackumulerade nedskrivningar på lån till delägare eller närstående, långfristig del
 1370 Uppskjuten skattefordran 
 1380 Andra långfristiga fordringar
 1381 Långfristiga reversfordringar 
 1382 Långfristiga fordringar hos anställda 
 1383 Lämnade depositioner, långfristiga 
 1384 Derivat
 1385 Värde av kapitalförsäkring 
 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del 
 1387 Långfristiga kontraktsfordringar 
 1388 Långfristiga kundfordringar
 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar 

14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten

 1410 Lager av råvaror
 1419 Förändring av lager av råvaror 
 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
 1429 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter 
 1430 Lager av halvfabrikat
 1431 Lager av köpta halvfabrikat 
 1432 Lager av egentillverkade halvfabrikat 
 1438 Förändring av lager av köpta halvfabrikat
 1439 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat 
 1440 Produkter i arbete
 1449 Förändring av produkter i arbete 
 1450 Lager av färdiga varor
 1459 Förändring av lager av färdiga varor 
 1460 Lager av handelsvaror
 1465 Lager av varor VMB
 1466 Nedskrivning av varor VMB
 1467 Lager av varor VMB förenklad
 1469 Förändring av lager av handelsvaror 
 1470 Pågående arbeten
 1471 Pågående arbeten, nedlagda kostnader 
 1478 Pågående arbeten, fakturering 
 1479 Förändring av pågående arbeten 
 1480 Förskott för varor och tjänster
 1481 Remburser 
 1489 Övriga förskott till leverantörer 
 1490 Övriga lagertillgångar
 1491 Lager av värdepapper
 1492 Lager av fastigheter
 1493 Djur som klassificeras som omsättningstillgång

15 Kundfordringar

 1510 Kundfordringar
 1511 Kundfordringar 
 1513 Kundfordringar – delad faktura
 1512 Belånade kundfordringar (factoring) 
 1515 Osäkra kundfordringar 
 1516 Tvistiga kundfordringar 
 1518 Ej reskontraförda kundfordringar 
 1519 Nedskrivning av kundfordringar 
 1520 Växelfordringar
 1525 Osäkra växelfordringar 
 1529 Nedskrivning av växelfordringar 
 1530 Kontraktsfordringar
 1531 Kontraktsfordringar 
 1532 Belånade kontraktsfordringar 
 1535 Osäkra kontraktsfordringar 
 1536 Tvistiga kontraktsfordringar 
 1539 Nedskrivning av kontraktsfordringar 
 1550 Konsignationsfordringar 
 1560 Kundfordringar hos koncernföretag
 1561 Kundfordringar hos moderföretag 
 1562 Kundfordringar hos dotterföretag 
 1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag 
 1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag 
 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag 
 1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag 
 1570 Kundfordringar hos intresseföretag1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag 
 1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag 
 1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag 
 1580 Fordringar för kontokort och kuponger 

16 Övriga kortfristiga fordringar

 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda
 1611 Reseförskott 
 1612 Kassaförskott 
 1613 Övriga förskott 
 1614 Tillfälliga lån till anställda 
 1619 Övriga fordringar hos anställda 
 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 
 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 
 1640 Skattefordringar 
 1650 Momsfordran 
 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 
 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 
 1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag 
 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag 
 1680 Andra kortfristiga fordringar
 1681 Utlägg för kunder 
 1682 Kortfristiga lånefordringar 
 1683 Derivat
 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 
 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående
 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar 
 1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar
 1689 Övriga kortfristiga fordringar 
 1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital 

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 1710 Förutbetalda hyreskostnader 
 1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del 
 1730 Förutbetalda försäkringspremier 
 1740 Förutbetalda räntekostnader 
 1750 Upplupna hyresintäkter 
 1760 Upplupna ränteintäkter 
 1770 Tillgångar av kostnadsnatur 
 1780 Upplupna avtalsintäkter 
 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

18 Kortfristiga placeringar

 1810 Andelar i börsnoterade företag 
 1820 Obligationer 
 1830 Konvertibla skuldebrev 
 1860 Andelar i koncernföretag
 1869 Nedskrivning av andelar i koncernföretag
 1880 Andra kortfristiga placeringar
 1886 Derivat
 1889 Andelar i övriga företag 
 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar

19 Kassa och bank

 1910 Kassa
 1911 Huvudkassa 
 1912 Kassa 2 
 1913 Kassa 3 
 1920 PlusGiro 
 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto
 1940 Övriga bankkonton
 1950 Bankcertifikat 
 1960 Koncernkonto moderföretag 
 1970 Särskilda bankkonton
 1972 Upphovsmannakonto 
 1973 Skogskonto 
 1974 Spärrade bankmedel 
 1979 Övriga särskilda bankkonton 
 1980 Valutakonton 
 1990 Redovisningsmedel

2 Eget kapital och skulder

20 Eget kapital

 2010 Eget kapital, delägare 1
 2011 Egna varuuttag 
 2013 Övriga egna uttag 
 2017 Årets kapitaltillskott 
 2018 Övriga egna insättningar 
 2019 Årets resultat, delägare 1 
 2020 Eget kapital, delägare 2 
 2030 Eget kapital, delägare 3 
 2040 Eget kapital, delägare 4 
 2050 Avsättning till expansionsfond
 2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund 
 2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital 
 2065 Förändring i fond för verkligt värde 
 2066 Värdesäkringsfond 
 2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital 
 2068 Vinst eller förlust från föregående år 
 2069 Årets resultat 
 2070 Ändamålsbestämda medel 
 2071 Ändamål 1 
 2072 Ändamål 2 
 2080 Bundet eget kapital2081 Aktiekapital 
 2082 Ej registrerat aktiekapital 
 2083 Medlemsinsatser
 2084 Förlagsinsatser
 2085 Uppskrivningsfond 
 2086 Reservfond 
 2087 Insatsemission 
 2088 Fond för yttre underhåll 
 2090 Fritt eget kapital
 2091 Balanserad vinst eller förlust 
 2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag 
 2093 Erhållna aktieägartillskott 
 2094 Egna aktier 
 2095 Fusionsresultat 
 2096 Fond för verkligt värde 
 2097 Överkursfond 
 2098 Vinst eller förlust från föregående år 
 2099 Årets resultat 

21 Obeskattade reserver

 2110 Periodiseringsfonder 
 2111 Periodiseringsfond vid 2011 års taxering 
 2112 Periodiseringsfond vid 2012 års taxering 
 2113 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering 
 2120 Periodiseringsfonder
 2123 Periodiseringsfond 2013
 2124 Periodiseringsfond 2014
 2125 Periodiseringsfond 2015
 2126 Periodiseringsfond 2016
 2127 Periodiseringsfond 2017
 2128 Periodiseringsfond vid 2008 års taxering 
 2129 Periodiseringsfond vid 2009 års taxering 
 2150 Ackumulerade överavskrivningar 
 2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 
 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar 
 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier 
 2160 Ersättningsfond 
 2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier 
 2162 Ersättningsfond byggnader och markanläggningar 
 2163 Ersättningsfond mark 
 2164 Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel 
 2180 Obeskattade intäkter Ej K2 
 2181 Obeskattade upphovsmannaintäkter 
 2185 Obeskattade skogsintäkter 
 2190 Övriga obeskattade reserver
 2196 Lagerreserv 
 2199 Övriga obeskattade reserver 

22 Avsättningar

 2210 Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen 
 2220 Avsättningar för garantier
 2230 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 
 2250 Övriga avsättningar för skatter 
 2252 Avsättningar för tvistiga skatter 
 2253 Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost
 2290 Övriga avsättningar

23 Långfristiga skulder

 2310 Obligations- och förlagslån
 2320 Konvertibla lån och liknande 
 2321 Konvertibla lån
 2322 Lån förenade med optionsrätt
 2323 Vinstandelslån 
 2324 Kapitalandelslån 
 2330 Checkräkningskredit Alternativ 1
 2331 Checkräkningskredit 1 
 2332 Checkräkningskredit 2 
 2331 Utnyttjad checkräkningskredit 1 
 2332 Utnyttjad checkräkningskredit 2 
 2335 Beviljad checkräkningskredit 1 
 2336 Beviljad checkräkningskredit 2 
 2340 Byggnadskreditiv
 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 
 2351 Fastighetslån, långfristig del 
 2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut 
 2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut 
 2360 Långfristiga skulder till koncernföretag 
 2361 Långfristiga skulder till moderföretag 
 2362 Långfristiga skulder till dotterföretag 
 2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag 
 2370 Långfristiga skulder till intresseföretag
 2390 Övriga långfristiga skulder 
 2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del 
 2392 Villkorliga långfristiga skulder 
 2393 Lån från närstående personer, långfristig del 
 2394 Långfristiga leverantörskrediter 
 2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta 
 2396 Derivat
 2397 Mottagna depositioner, långfristiga 
 2399 Övriga långfristiga skulder 

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

 2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut 
 2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut 
 2417 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut 
 2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut 
 2420 Förskott från kunder 
 2421 Ej inlösta presentkort 
 2429 Övriga förskott från kunder 
 2430 Pågående arbeten 
 2431 Pågående arbeten, fakturering 
 2438 Pågående arbeten, nedlagda kostnader 
 2439 Beräknad förändring av pågående arbeten 
 2440 Leverantörsskulder 
 2441 Leverantörsskulder 
 2443 Konsignationsskulder 
 2445 Tvistiga leverantörsskulder 
 2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder 
 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 
 2460 Leverantörsskulder till koncernföretag 
 2461 Leverantörsskulder till moderföretag 
 2462 Leverantörsskulder till dotterföretag 
 2463 Leverantörsskulder till andra koncernföretag 
 2470 Leverantörsskulder till intresseföretag
 2480 Checkräkningskredit, kortfristig 
 2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 
 2491 Avräkning spelarrangörer
 2492 Växelskulder
 2499 Andra övriga kortfristiga skulder 

25 Skatteskulder

 2510 Skatteskulder 
 512 Beräknad inkomstskatt 
 2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift 
 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 
 2515 Beräknad avkastningsskatt 
 2516 Moms 
 2517 Beräknad utländsk skatt 
 2518 Betald F-skatt 

26 Moms och särskilda punktskatter

 2610 Utgående moms, 25 %
 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 % 
 2612 Utgående moms på egna uttag, 25 % 
 2613 Utgående moms för uthyrning, 25 % 
 2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %
 2615 Utgående moms import av varor, 25 %
 2616 Utgående moms VMB 25 % 
 2618 Vilande utgående moms, 25 % 
 2620 Utgående moms, 12 %
 2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 % 
 2622 Utgående moms på egna uttag, 12 % 
 2623 Utgående moms för uthyrning, 12 % 
 2624 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12 %
 2625 Utgående moms import av varor, 12 %
 2626 Utgående moms VMB 12 % 
 2628 Vilande utgående moms, 12 % 
 2630 Utgående moms, 6 %
 2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 % 
 2632 Utgående moms på egna uttag, 6 % 
 2633 Utgående moms för uthyrning, 6 % 
 2634 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 %
 2635 Utgående moms import av varor, 6 %
 2636 Utgående moms VMB 6 % 
 2638 Vilande utgående moms, 6 % 
 2640 Ingående moms
 2641 Debiterad ingående moms 
 2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet 
 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 
 2646 Ingående moms på uthyrning 
 2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige 
 2648 Vilande ingående moms 
 2649 Ingående moms, blandad verksamhet 
 2650 Redovisningskonto för moms
 2660 Särskilda punktskatter 
 2661 Reklamskatt 
 2669 Övriga punktskatter 

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

 2710 Personalskatt
 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt
 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 
 2732 Avräkning särskild löneskatt 
 2740 Avtalade sociala avgifter
 2750 Utmätning i lön m.m.
 2760 Semestermedel 
 2761 Avräkning semesterlöner 
 2762 Semesterlönekassa 
 2790 Övriga löneavdrag 
 2791 Personalens intressekonto 
 2792 Lönsparande 
 2793 Gruppförsäkringspremier 
 2794 Fackföreningsavgifter 
 2795 Mätnings- och granskningsarvoden 
 2799 Övriga löneavdrag 

28 Övriga kortfristiga skulder

 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar 
 2811 Avräkning för factoring
 2812 Avräkning för belånade kontraktsfordringar
 2820 Kortfristiga skulder till anställda 
 2821 Löneskulder 
 2822 Reseräkningar 
 2823 Tantiem, gratifikationer 
 2829 Övriga kortfristiga skulder till anställda 
 2830 Avräkning för annans räkning
 2840 Kortfristiga låneskulder 
 2841 Kortfristig del av långfristiga skulder 
 2849 Övriga kortfristiga låneskulder 
 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 
 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag 
 2861 Kortfristiga skulder till moderföretag 
 2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag 
 2863 Kortfristiga skulder till andra koncernföretag 
 2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag
 2880 Skuld erhållna bidrag
 2890 Övriga kortfristiga skulder 
 2891 Skulder under indrivning 
 2892 Inre reparationsfond/underhållsfond
 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 
 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 
 2897 Mottagna depositioner, kortfristiga 
 2898 Outtagen vinstutdelning 
 2899 Övriga kortfristiga skulder 

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2910 Upplupna löner 
 2911 Löneskulder 
 2912 Ackordsöverskott 
 2919 Övriga upplupna löner 
 2920 Upplupna semesterlöner
 2930 Upplupna pensionskostnader 
 2931 Upplupna pensionsutbetalningar 
 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 
 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter 
 2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt 
 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
 2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader 
 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter 
 2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar
 2959 Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost
 2960 Upplupna räntekostnader
 2970 Förutbetalda intäkter 
 2971 Förutbetalda hyresintäkter 
 2972 Förutbetalda medlemsavgifter 
 2979 Övriga förutbetalda intäkter 
 2980 Upplupna avtalskostnader
 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 2991 Beräknat arvode för bokslut 
 2992 Beräknat arvode för revision 
 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer
 2998 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 2999 OBS-konto

3 Rörelsens inkomster och intäkter

30–34 Huvudintäkter

 3000 Försäljning inom Sverige
 3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms
 3002 Försäljning inom Sverige, 12 % moms
 3003 Försäljning inom Sverige, 6 % moms
 3004 Försäljning inom Sverige, momsfri
 3100 Försäljning av varor utanför Sverige
 3105 Försäljning varor till land utanför EU
 3106 Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig
 3108 Försäljning varor till annat EU-land, momsfri
 3200 Försäljning VMB och omvänd moms
 3211 Försäljning positiv VMB 25 %
 3212 Försäljning negativ VMB 25 %
 3231 Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms
 3300 Försäljning av tjänster utanför Sverige
 3305 Försäljning tjänster till land utanför EU
 3308 Försäljning tjänster till annat EU-land
 3400 Försäljning, egna uttag
 3401 Egna uttag momspliktiga, 25 %
 3402 Egna uttag momspliktiga, 12 %
 3403 Egna uttag momspliktiga, 6 %
 3404 Egna uttag, momsfria

35 Fakturerade kostnader

 3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto)
 3510 Fakturerat emballage 
 3511 Fakturerat emballage 
 3518 Returnerat emballage 
 3520 Fakturerade frakter
 3521 Fakturerade frakter, EU-land
 3522 Fakturerade frakter, export
 3530 Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m.
 3540 Faktureringsavgifter
 3541 Faktureringsavgifter, EU-land
 3542 Faktureringsavgifter, export
 3550 Fakturerade resekostnader 
 3560 Fakturerade kostnader till koncernföretag 
 3561 Fakturerade kostnader till moderföretag 
 3562 Fakturerade kostnader till dotterföretag 
 3563 Fakturerade kostnader till andra koncernföretag 
 3570 Fakturerade kostnader till intresseföretag
 3590 Övriga fakturerade kostnader

36 Rörelsens sidointäkter

 3600 Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)
 3610 Försäljning av material 
 3611 Försäljning av råmaterial 
 3612 Försäljning av skrot 
 3613 Försäljning av förbrukningsmaterial 
 3619 Försäljning av övrigt material 
 3620 Tillfällig uthyrning av personal
 3630 Tillfällig uthyrning av transportmedel
 3670 Intäkter från värdepapper 
 3671 Försäljning av värdepapper 
 3672 Utdelning från värdepapper 
 3679 Övriga intäkter från värdepapper 
 3680 Management fees
 3690 Övriga sidointäkter

37 Intäktskorrigeringar

 3700 Intäktskorrigeringar (gruppkonto)
 3710 Ofördelade intäktsreduktioner
 3730 Lämnade rabatter 
 3731 Lämnade kassarabatter 
 3732 Lämnade mängdrabatter 
 3740 Öres- och kronutjämning
 3750 Punktskatter 
 3751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto) 
 3752 Skuldförda punktskatter (debetkonto) 
 3790 Övriga intäktskorrigeringar

38 Aktiverat arbete för egen räkning

 3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)
 3840 Aktiverat arbete (material)
 3850 Aktiverat arbete (omkostnader)
 3870 Aktiverat arbete (personal)

39 Övriga rörelseintäkter

 3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)
 3910 Hyres- och arrendeintäkter 
 3911 Hyresintäkter 
 3912 Arrendeintäkter 
 3913 Frivilligt momspliktiga hyresintäkter 
 3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter 
 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties 
 3921 Provisionsintäkter 
 3922 Licensintäkter och royalties 
 3925 Franchiseintäkter 
 3940 Orealiserade negativa/positiva värdeförändringar på säkringsinstrument 
 3950 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar
 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
 3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar 
 3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar 
 3972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark 
 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 
 3980 Erhållna offentliga stöd m.m. 
 3981 Erhållna EU-bidrag 
 3985 Erhållna statliga bidrag 
 3987 Erhållna kommunala bidrag 
 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 
 3989 Övriga erhållna bidrag 
 3990 Övriga ersättningar och intäkter 
 3991 Konfliktersättning 
 3992 Erhållna skadestånd 
 3993 Erhållna donationer och gåvor 
 3994 Försäkringsersättningar 
 3995 Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär 
 3996 Erhållna reklambidrag 
 3997 Sjuklöneersättning 
 3998 Sjukpenning 
 3999 Övriga rörelseintäkter 

4 Utgifter och kostnader för varor och material

 4000 Inköp av varor från Sverige 
 4200 Sålda varor VMB
 4211 Sålda varor positiv VMB 25 %
 4212 Sålda varor negativ VMB 25 %
 4400 Momspliktiga inköp i Sverige
 4415 Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms
 4416 Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 % moms
 4417 Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % moms
 4425 "Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms"
 4426 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %
 4427 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %
 4500 Övriga momspliktiga inköp
 4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %
 4516 Inköp av varor från annat EU-land, 12 %
 4517 Inköp av varor från annat EU-land, 6 %
 4518 Inköp av varor från annat EU-land, momsfri
 4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms
 4532 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 % moms
 4533 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 % moms
 4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %
 4536 Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 %
 4537 Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 %
 4538 Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri
 4545 Import av varor, 25 % moms
 4546 Import av varor, 12 % moms
 4547 Import av varor, 6 % moms

46 Legoarbeten, underentreprenader

 4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)

47 Reduktion av inköpspriser

 4700 Reduktion av inköpspriser (gruppkonto)
 4730 Erhållna rabatter 
 4731 Erhållna kassarabatter 
 4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) 
 4733 Erhållet aktivitetsstöd 
 4790 Övriga reduktioner av inköpspriser
 48(Fri kontogrupp) 

49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten

 4900 Förändring av lager (gruppkonto)
 4910 Förändring av lager av råvaror
 4920 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
 4930 Förändring av lager av halvfabrikat
 4931 Förändring av lager av köpta halvfabrikat 
 4932 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat 
 4940 Förändring av produkter i arbete 
 4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg 
 4945 Förändring av produkter i arbete, omkostnader 
 4947 Förändring av produkter i arbete, personalkostnader 
 4950 Förändring av lager av färdiga varor
 4960 Förändring av lager av handelsvaror
 4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader 
 4974 Förändring av pågående arbeten, material och utlägg 
 4975 Förändring av pågående arbeten, omkostnader 
 4977 Förändring av pågående arbeten, personalkostnader 
 4980 Förändring av lager av värdepapper 
 4981 Sålda värdepappers anskaffningsvärde 
 4987 Nedskrivning av värdepapper 
 4988 Återföring av nedskrivning av värdepapper 
 4990 Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad)

50 Lokalkostnader

 5000 Lokalkostnader (gruppkonto)
 5010 Lokalhyra 
 5011 Hyra för kontorslokaler 
 5012 Hyra för garage 
 5013 Hyra för lagerlokaler 
 5020 El för belysning
 5030 Värme
 5040 Vatten och avlopp
 5050 Lokaltillbehör
 5060 Städning och renhållning 
 5061 Städning 
 5062 Sophämtning 
 5063 Hyra för sopcontainer 
 5064 Snöröjning 
 5065 Trädgårdsskötsel 
 5070 Reparation och underhåll av lokaler
 5090 Övriga lokalkostnader 
 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 
 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla 

51 Fastighetskostnader

 5100 Fastighetskostnader (gruppkonto)
 5110 Tomträttsavgäld/arrende
 5120 El för belysning
 5130 Värme 
 5131 Uppvärmning 
 5132 Sotning 
 5140 Vatten och avlopp
 5160 Städning och renhållning 
 5161 Städning 
 5162 Sophämtning 
 5163 Hyra för sopcontainer 
 5164 Snöröjning 
 5165 Trädgårdsskötsel 
 5170 Reparation och underhåll av fastighet
 5190 Övriga fastighetskostnader 
 5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift 
 5192 Fastighetsförsäkringspremier 
 5193 Fastighetsskötsel och förvaltning 
 5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla 
 5199 Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla 

52 Hyra av anläggningstillgångar

 5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)
 5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar 
 5211 Korttidshyra av maskiner och andra tekniska anläggningar 
 5212 Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar 
 5220 Hyra av inventarier och verktyg 
 5221 Korttidshyra av inventarier och verktyg 
 5222 Leasing av inventarier och verktyg 
 5250 Hyra av datorer 
 251 Korttidshyra av datorer 
 5252 Leasing av datorer 
 5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar

53 Energikostnader

 5300 Energikostnader (gruppkonto)
 5310 El för drift
 5320 Gas
 5330 Eldningsolja
 5340 Stenkol och koks
 5350 Torv, träkol, ved och annat träbränsle
 5360 Bensin, fotogen och motorbrännolja
 5370 Fjärrvärme, kyla och ånga
 5380 Vatten
 5390 Övriga energikostnader

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

 5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)
 5410 Förbrukningsinventarier 
 5411 Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år
 5412 Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
 5420 Programvaror
 5430 Transportinventarier
 5440 Förbrukningsemballage
 5460 Förbrukningsmaterial
 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial
 5490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 
 5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år
 5492 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
 5493 Övrigt förbrukningsmaterial

55 Reparation och underhåll

 5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)
 5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar
 5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.
 5530 Reparation och underhåll av installationer
 5550 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
 5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder
 5590 Övriga kostnader för reparation och underhåll

56 Kostnader för transportmedel

 5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto)
 5610 Personbilskostnader
 5611 Drivmedel för personbilar 
 5612 Försäkring och skatt för personbilar 
 5613 Reparation och underhåll av personbilar 
 5615 Leasing av personbilar 
 5616 Trängselskatt, avdragsgill
 5619 Övriga personbilskostnader 
 5620 Lastbilskostnader
 5630 Truckkostnader
 5640 Kostnader för arbetsmaskiner
 5650 Traktorkostnader
 5660 Motorcykel-, moped- och skoterkostnader
 5670 Båt-, flygplans- och helikopterkostnader
 5690 Övriga kostnader för transportmedel

57 Frakter och transporter

 5700 Frakter och transporter (gruppkonto)
 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution
 5720 Tull- och speditionskostnader m.m.
 5730 Arbetstransporter
 5790 Övriga kostnader för frakter och transporter

58 Resekostnader

 5800 Resekostnader (gruppkonto)
 5810 Biljetter
 5820 Hyrbilskostnader
 5830 Kost och logi5831 Kost och logi i Sverige 
 5832 Kost och logi i utlandet 
 5890 Övriga resekostnader

59 Reklam och PR

 5900 Reklam och PR (gruppkonto)
 5910 Annonsering
 5920 Utomhus- och trafikreklam
 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam
 5940 Utställningar och mässor
 5950 Butiksreklam och återförsäljarreklam
 5960 Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar
 5970 Film-, radio-, TV- och Internetreklam
 5980 PR, institutionell reklam och sponsring
 5990 Övriga kostnader för reklam och PR

60 Övriga försäljningskostnader

 6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)
 6010 Kataloger, prislistor m.m.
 6020 Egna facktidskrifter
 6030 Speciella orderkostnader
 6040 Kontokortsavgifter
 6050 Försäljningsprovisioner 
 6055 Franchisekostnader o.dyl. 
 6060 Kreditförsäljningskostnader 
 6061 Kreditupplysning 
 6062 Inkasso och KFM-avgifter 
 6063 Kreditförsäkringspremier 
 6064 Factoringavgifter 
 6069 Övriga kreditförsäljningskostnader 
 6070 Representation
 6071 Representation, avdragsgill 
 6072 Representation, ej avdragsgill 
 6080 Bankgarantier
 6090 Övriga försäljningskostnader

61 Kontorsmateriel och trycksaker

 6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)
 6110 Kontorsmateriel
 6150 Trycksaker

62 Tele och post

 6200 Tele och post (gruppkonto)
 6210 Telekommunikation 
 6211 Fast telefoni 
 6212 Mobiltelefon 
 6213 Mobilsökning 
 6214 Fax 
 6215 Telex 
 6230 Datakommunikation
 6250 Postbefordran

63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

 6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)
 6310 Företagsförsäkringar
 6320 Självrisker vid skada
 6330 Förluster i pågående arbeten
 6340 Lämnade skadestånd 
 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla 
 6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla 
 6350 Förluster på kundfordringar 
 6351 Konstaterade förluster på kundfordringar 
 6352 Befarade förluster på kundfordringar 
 6360 Garantikostnader 
 6361 Förändring av garantiavsättning 
 6362 Faktiska garantikostnader 
 6370 Kostnader för bevakning och larm
 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar
 6390 Övriga riskkostnader

64 Förvaltningskostnader

 6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)
 6410 Styrelsearvoden som inte är lön 
 6420 Ersättningar till revisor 
 6421 Revision 
 6422 Revisonsverksamhet utöver revision 
 6423 Skatterådgivning – revisor
 6424 Övriga tjänster – revisor
 6430 Management fees
 6440 Årsredovisning och delårsrapporter
 6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma
 6490 Övriga förvaltningskostnader

65 Övriga externa tjänster

 6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)
 6510 Mätningskostnader
 6520 Ritnings- och kopieringskostnader
 6530 Redovisningstjänster
 6540 IT-tjänster
 6550 Konsultarvoden
 6560 Serviceavgifter till branschorganisationer
 6570 Bankkostnader
 6580 Advokat- och rättegångskostnader
 6590 Övriga externa tjänster
 66 (Fri kontogrupp)
 67 (Fri kontogrupp) 

68 Inhyrd personal

 6800 Inhyrd personal (gruppkonto)
 6810 Inhyrd produktionspersonal
 6820 Inhyrd lagerpersonal
 6830 Inhyrd transportpersonal
 6840 Inhyrd kontors- och ekonomipersonal
 6850 Inhyrd IT-personal
 6860 Inhyrd marknads- och försäljningspersonal
 6870 Inhyrd restaurang- och butikspersonal
 6880 Inhyrda företagsledare
 6890 Övrig inhyrd personal

69 Övriga externa kostnader

 6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)
 6910 Licensavgifter och royalties
 6920 Kostnader för egna patent
 6930 Kostnader för varumärken m.m.
 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter
 6950 Tillsynsavgifter myndigheter
 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
 6980 Föreningsavgifter 
 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla
 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla
 6990 Övriga externa kostnader
 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 
 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 
 6993 Lämnade bidrag och gåvor 
 6996 Betald utländsk inkomstskatt 
 6997 Obetald utländsk inkomstskatt 
 6998 Utländsk moms 
 6999 Ingående moms, blandad verksamhet 

7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

70 Löner till kollektivanställda

 7000 Löner till kollektivanställda (gruppkonto)
 7010 Löner till kollektivanställda 
 7011 Löner till kollektivanställda 
 7012 Vinstandelar till kollektivanställda 
 7013 Löner till kollektivanställda under 26 år 
 7014 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) 
 7015 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) 
 7016 Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) 
 7017 Avgångsvederlag till kollektivanställda 
 7018 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda 
 7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda 
 7030 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)
 7031 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)
 7032 Vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
 7033 Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda)
 7034 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) (utlandsanställda)
 7035 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
 7036 Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
 7037 Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda)
 7038 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda (utlandsanställda)
 7039 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
 7080 Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid 
 7081 Sjuklöner till kollektivanställda 
 7082 Semesterlöner till kollektivanställda 
 7083 Föräldraersättning till kollektivanställda 
 7089 Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid 
 7090 Förändring av semesterlöneskuld
 71 (Fri kontogrupp) 

72 Löner till tjänstemän och företagsledare

 7200 Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto)
 7210 Löner till tjänstemän 
 7211 Löner till tjänstemän 
 7212 Vinstandelar till tjänstemän 
 7213 Löner till tjänstemän under 26 år 
 7214 Löner till tjänstemän (nya pensionssystemet) 
 7215 Löner till tjänstemän (avgiftsbefriade) 
 7216 Vinstandelar till tjänstemän (avgiftsbefriade) 
 7217 Avgångsvederlag till tjänstemän 
 7218 Bruttolöneavdrag, tjänstemän 
 7219 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän 
 7220 Löner till företagsledare 
 7221 Löner till företagsledare 
 7222 Tantiem till företagsledare 
 7223 Löner till företagsledare under 26 år
 7224 Löner till företagsledare (nya pensionssystemet) 
 7225 Löner till företagsledare (avgiftsbefriade) 
 7227 Avgångsvederlag till företagsledare 
 7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare 
 7229 Upplupna löner och tantiem till företagsledare 
 7230 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) 
 7231 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
 7232 Vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
 7233 Löner till tjänstemän och ftgsledare under 26 år (utlandsanställda)
 7234 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) (nya pensionssystemet)
 7235 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade)
 7236 Vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade)
 7237 Avgångsvederlag till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
 7238 Bruttolöneavdrag, tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
 7239 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
 7240 Styrelsearvoden 
 7280 Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid 
 7281 Sjuklöner till tjänstemän 
 7282 Sjuklöner till företagsledare 
 7283 Föräldraersättning till tjänstemän 
 7284 Föräldraersättning till företagsledare 
 7285 Semesterlöner till tjänstemän 
 7286 Semesterlöner till företagsledare 
 7288 Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid 
 7289 Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid 
 7290 Förändring av semesterlöneskuld 
 7291 Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän 
 7292 Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare 

73 Kostnadsersättningar och förmåner

 7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)
 7310 Kontanta extraersättningar 
 7311 Ersättningar för sammanträden m.m. 
 7312 Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar 
 7313 Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader 
 7314 Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader 
 7315 Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen 
 7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder 
 7317 Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbetsverktyg 
 7318 Felräkningspengar 
 7319 Övriga kontanta extraersättningar 
 7320 Traktamenten vid tjänsteresa
 7321 Skattefria traktamenten, Sverige 
 7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige 
 7323 Skattefria traktamenten, utlandet 
 7324 Skattepliktiga traktamenten, utlandet 
 7330 Bilersättningar7331 Skattefria bilersättningar 
 7332 Skattepliktiga bilersättningar 
 7333 Ersättning för trängselskatt, skattefri
 7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder
 7370 Representationsersättningar
 7380 Kostnader för förmåner till anställda 
 7381 Kostnader för fri bostad 
 7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider 
 7383 Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen 
 7384 Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder 
 7385 Kostnader för fri bil 
 7386 Subventionerad ränta 
 7387 Kostnader för lånedatorer 
 7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner 
 7389 Övriga kostnader för förmåner 
 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner
 7391 Kostnad för trängselskatteförmån
 7392 Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster

74 Pensionskostnader

 7400 Pensionskostnader (gruppkonto)
 7410 Pensionsförsäkringspremier 
 7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar 
 7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar 
 7418 Återbäring från försäkringsföretag 
 7420 Förändring av pensionsskuld
 7430 Avdrag för räntedel i pensionskostnad
 7440 Förändring av pensionsstiftelsekapital 
 7441 Avsättning till pensionsstiftelse 
 7448 Gottgörelse från pensionsstiftelse 
 7460 Pensionsutbetalningar 
 7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda 
 7462 Pensionsutbetalningar till f.d. tjänstemän 
 7463 Pensionsutbetalningar till f.d. företagsledare 
 7470 Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter
 7490 Övriga pensionskostnader

75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

 7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)
 7510 Lagstadgade sociala avgifter
 7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 
 7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 
 7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar 
 7516 Sociala avgifter på arvoden 
 7518 Sociala avgifter på bruttolöneavdrag m.m. 
 7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 
 7520 Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet) 
 7521 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar (nya pensionssystemet) 
 7522 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet) 
 7525 Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar (nya pensionssystemet) 
 7526 Arbetsgivaravgifter på arvoden (nya pensionssystemet) 
 7528 Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m. (nya pensionssystemet) 
 7529 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder (nya pensionssystemet) 
 7530 Särskild löneskatt 
 7531 Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m. 
 7532 Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost
 7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 
 7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel
 7560 Arbetsgivaravgifter under 26 år 
 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 
 7571 Arbetsmarknadsförsäkringar
 7572 Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost
 7580 Gruppförsäkringspremier 
 7581 Grupplivförsäkringspremier 
 7582 Gruppsjukförsäkringspremier 
 7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier 
 7589 Övriga gruppförsäkringspremier 
 7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

76 Övriga personalkostnader

 7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)
 7610 Utbildning
 7620 Sjuk- och hälsovård
 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 
 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 
 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill
 7630 Personalrepresentation7631 Personalrepresentation, avdragsgill 
 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 
 7650 Sjuklöneförsäkring
 7670 Förändring av personalstiftelsekapital 
 7671 Avsättning till personalstiftelse 
 7678 Gottgörelse från personalstiftelse 
 7690 Övriga personalkostnader 
 7691 Personalrekrytering 
 7692 Begravningshjälp 
 7693 Fritidsverksamhet 
 7699 Övriga personalkostnader 

77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

 7710 Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
 7720 Nedskrivningar av byggnader och mark
 7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier
 7740 Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar
 7760 Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
 7770 Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark
 7780 Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier
 7790 Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar

78 Avskrivningar enligt plan

 7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 
 7811 Avskrivningar på balanserade utgifter 
 7812 Avskrivningar på koncessioner m.m. 
 7813 Avskrivningar på patent 
 7814 Avskrivningar på licenser 
 7815 Avskrivningar på varumärken 
 7816 Avskrivningar på hyresrätter 
 7817 Avskrivningar på goodwill 
 7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar 
 7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar 
 7821 Avskrivningar på byggnader 
 7824 Avskrivningar på markanläggningar 
 7829 Avskrivningar på övriga byggnader 
 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier 
 7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 
 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg 
 7833 Avskrivningar på installationer 
 7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel 
 7835 Avskrivningar på datorer 
 7836 Avskrivningar på leasade tillgångar 
 7839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier 
 7840 Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet 

79 Övriga rörelsekostnader

 7940 Orealiserade positiva/negativa värdeförändringar på säkringsinstrument 
 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
 7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar 
 7971 Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar 
 7972 Förlust vid avyttring av byggnader och mark 
 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier 
 7990 Övriga rörelsekostnader

8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader

80 Resultat från andelar i koncernföretag

 8010 Utdelning på andelar i koncernföretag 
 8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 
 8013 Utdelning på andelar i andra koncernföretag 
 8014 Koncernbidrag 
 8016 Insatsemission, koncernföretag 
 8019 Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag 
 8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag 
 8022 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag 
 8023 Resultat vid försäljning av andelar i andra koncernföretag 
 8030 Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag)
 8070 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag 
 8072 Nedskrivningar av andelar i dotterföretag 
 8073 Nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag 
 8076 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag 
 8077 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag 
 8078 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 
 8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag 
 8082 Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag 
 8083 Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag
 8086 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag 
 8087 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag 
 8088 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 

81 Resultat från andelar i intresseföretag

 8110 Utdelning på andelar i intresseföretag 
 8112 Utdelningar från intresseföretag 
 8116 Insatsemission, intresseföretag 
 8120 Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag
 8130 Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)
 8170 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag 
 8171 Nedskrivningar av andelar i intresseföretag 
 8172 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag 
 8180 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag 
 8181 Återföringar av nedskrivningar av andelar i intresseföretag 
 8182 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag 

82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)

 8210 Utdelningar på andelar i andra företag 
 8212 Utdelningar, övriga företag 
 8216 Insatsemissioner, övriga företag 
 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag 
 8221 Resultat vid försäljning av andelar i andra företag 
 8222 Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag 
 8223 Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav) 
 8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar 
 8231 Valutakursvinster på långfristiga fordringar 
 8236 Valutakursförluster på långfristiga fordringar 
 8240 Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)
 8250 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag 
 8251 Ränteintäkter från långfristiga fordringar
 8252 Ränteintäkter från övriga värdepapper 
 8254 Skattefria ränteintäkter, långfristiga tillgångar
 8260 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag 
 8261 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag 
 8262 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag 
 8263 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 
 8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag 
 8271 Nedskrivningar av andelar i andra företag 
 8272 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag 
 8273 Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag 
 8280 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag 
 8281 Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra företag 
 8282 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag 
 8283 Återföringar av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag 
 8290 Värdering till verkligt värde, anläggningstillgångar 
 8291 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar 
 8295 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument 

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar 
 8311 Ränteintäkter från bank 
 8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar 
 8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar 
 8314 Skattefria ränteintäkter 
 8317 Ränteintäkter för dold räntekompensation 
 8319 Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar 
 8320 Värdering till verkligt värde, omsättningstillgångar
 8321 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar 
 8325 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument (oms.-tillg.) 
 8330 Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar 
 8331 Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar 
 8336 Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar 
 8340 Utdelningar på kortfristiga placeringar
 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar
 8360 Övriga ränteintäkter från koncernföretag 
 8361 Övriga ränteintäkter från moderföretag 
 8362 Övriga ränteintäkter från dotterföretag 
 8363 Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag 
 8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar
 8380 Återföringar av nedskrivningar av kortfristiga placeringar
 8390 Övriga finansiella intäkter

84 Räntekostnader och liknande resultatposter

 8400 Räntekostnader (gruppkonto)
 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 
 8411 Räntekostnader för obligations-, förlags- och konvertibla lån 
 8412 Räntedel i årets pensionskostnad 
 8413 Räntekostnader för checkräkningskredit 
 8414 Räntekostnader för byggnadskreditiv 
 8415 Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut 
 8417 Räntekostnader för dold räntekompensation m.m. 
 8418 Avdragspost för räntesubventioner 
 8419 Övriga räntekostnader för långfristiga skulder 
 8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder 
 8421 Räntekostnader till kreditinstitut 
 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 
 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter 
 8429 Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder 
 8430 Valutakursdifferenser på skulder 
 8431 Valutakursvinster på skulder 
 8436 Valutakursförluster på skulder 
 8440 Erhållna räntebidrag
 8450 Orealiserade värdeförändringar på skulder
 8451 Orealiserade värdeförändringar på skulder 
 8455 Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument 
 8460 Räntekostnader till koncernföretag 
 8461 Räntekostnader till moderföretag 
 8462 Räntekostnader till dotterföretag 
 8463 Räntekostnader till andra koncernföretag 
 8480 Aktiverade ränteutgifter 
 8490 Övriga skuldrelaterade poster 
 8491 Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m. 
 85 (Fri kontogrupp) 
 86 (Fri kontogrupp) 

87 Extraordinära intäkter och kostnader

 8710 Extraordinära intäkter
 8750 Extraordinära kostnader

88 Bokslutsdispositioner

 8810 Förändring av periodiseringsfond8811 Avsättning till periodiseringsfond 
 8819 Återföring från periodiseringsfond
 8820 Mottagna koncernbidrag 
 8830 Lämnade koncernbidrag 
 8840 Lämnade gottgörelser 
 8850 Förändring av överavskrivningar 
 8851 Förändring av överavskrivningar, immateriella anläggningstillgångar 
 8852 Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar 
 8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier 
 8860 Förändring av ersättningsfond 
 8861 Avsättning till ersättningsfond för inventarier 
 8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar 
 8863 Avsättning till ersättningsfond för mark 
 8864 Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel 
 8865 Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar 
 8866 Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än avskrivningar 
 8869 Återföring från ersättningsfond 
 8880 Förändring av obeskattade intäkter
 8881 Avsättning till upphovsmannakonto 
 8882 Återföring från upphovsmannakonto 
 8885 Avsättning till skogskonto 
 8886 Återföring från skogskonto 
 8890 Övriga bokslutsdispositioner
 8892 Nedskrivningar av konsolideringskaraktär av anläggningstillgångar 
 8896 Förändring av lagerreserv 
 8899 Övriga bokslutsdispositioner 

89 Skatter och årets resultat

 8910 Skatt som belastar årets resultat
 8920 Skatt på grund av ändrad beskattning 
 8930 Restituerad skatt
 8940 Uppskjuten skatt
 8980 Övriga skatter
 8990 Resultat
 8999 Årets resultat 

Bästa bredbandet https://bredbandfiberbästitest.nu