Tillgångar

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Denna artikel behandlar begreppet tillgång i redovisningen. För frasen tillgång och efterfrågan se Utbud och efterfrågan.

Tillgångar är i redovisnings sammanhang summan av det bokförda värdet på hela förmögenheten.Tillgångar kan bestå av egendom, immateriella rättigheter, banktillgodohavanden eller andra fordringar.

Tillgångar utgör den ena sidan i en balansräkning eller balansrapport, och är alltid lika med skulder och eget kapital tillsammans. Tillgångssidan kallas också för aktivsidan eller aktiva.

Olika indelningar av tillgångar[redigera]

Materiella och immateriella tillgångar[redigera]

Materiell tillgång är fysiska saker, alltså en tillgång som har fysisk substans. Exempel på materiella tillgångar är byggnader, maskiner och varulager.

Immateriell tillgång är däremot immateriella rättigheter som inte är fysiska saker. Exempel är patent, licensrättigheter och goodwill.

Vissa immateriella rättigheter kan vara information som bärs av fysiska saker, till exempel ett dokument eller en cd-skiva. En sådan rättighet är antingen materiell eller immateriell, beroende på vilken som har störst förmögenhetsvärde eller penningvärde.

Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar[redigera]

Anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att behållas för att användas under längre tid. Exempel på anläggningstillgångar är byggnader och maskiner.

Omsättningstillgång är en tillgång som avsedd att köpas och säljas (omsättas) i verksamheten. I en balansräkning indelas omsättningstillgångar i varulager, kortfristiga placeringar, kundfordringar samt kassa och bank.

Tillgångskonton 1000 - 1999[redigera]

Här finns en lista med alla tillgångskonton. Det finns en länk till varje sida, där finns en kort beskrivning samt exempel på hur det kontot används vid konteringar1 Tillgångar


10 Immateriella anläggningstillgångar

 1010 Utvecklingsutgifter Ej K2
 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling
 1012 Balanserade utgifter för programvaror Ej K2 
 1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter Ej K2 
 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter Ej K2 
 1020 Koncessioner m.m.
 1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m. 
 1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m. 
 1030 Patent
 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent 
 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent 
 1040 Licenser
 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser 
 1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser 
 1050 Varumärken
 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken 
 1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken 
 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande 
 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande 
 1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande 
 1070 Goodwill
 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill 
 1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill 
 1080 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar
 1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar 
 1088 Förskott för immateriella anläggningstillgångar 

11 Byggnader och mark

 1110 Byggnader
 1111 Byggnader på egen mark 
 1112 Byggnader på annans mark 
 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader 
 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader 
 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet 
 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
 1130 Mark  
 1140 Tomter och obebyggda markområden  
 1150 Markanläggningar1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar 
 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar 
 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark
 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad 
 1188 Förskott för byggnader och mark 

12 Maskiner och inventarier

 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar
 1211 Maskiner 
 1213 Andra tekniska anläggningar 
 1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 
 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 
 1220 Inventarier och verktyg
 1221 Inventarier 
 1222 Byggnadsinventarier 
 1223 Markinventarier 
 1225 Verktyg 
 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg 
 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg 
 1230 Installationer
 1231 Installationer på egen fastighet 
 1232 Installationer på annans fastig het 
 1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer 
 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer 
 1240 Bilar och andra transportmedel
 1241 Personbilar 
 1242 Lastbilar 
 1243 Truckar 
 1244 Arbetsmaskiner 
 1245 Traktorer 
 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar 
 1247 Båtar, flygplan och helikoptrar 
 1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel 
 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel 
 1250 Datorer
 1251 Datorer, företaget 
 1257 Datorer, personal 
 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer 
 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer 
 1260 Leasade tillgångar Ej K2
 1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar 
 1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier
 1281 Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier 
 1288 Förskott för maskiner och inventarier 
 1290 Övriga materiella anläggningstillgångar  
 1291 Konst och liknande tillgångar 
 1292 Djur som klassificeras som anläggningstillgång
 1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar 
 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar 

13 Finansiella anläggningstillgångar

 1310 Andelar i koncernföretag
 1311 Aktier i noterade svenska koncernföretag
 1312 Aktier i onoterade svenska koncernföretag
 1313 Aktier i noterade utländska koncernföretag
 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag
 1316 Övriga andelar i koncernföretag
 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag 
 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag
 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 
 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 
 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 
 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag 
 1330 Andelar i intresseföretag
 1336 Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag
 1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag
 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag 
 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag
 1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag 
 1350 Andelar och värdepapper i andra företag
 1351 Andelar i börsnoterade företag 
 1352 Andra andelar 
 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar 
 1354 Obligationer 
 1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag
 1357 Andelar i handelsbolag, andra företag
 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper 
 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del
 1369 Ackumulerade nedskrivningar på lån till delägare eller närstående, långfristig del
 1370 Uppskjuten skattefordran  
 1380 Andra långfristiga fordringar
 1381 Långfristiga reversfordringar 
 1382 Långfristiga fordringar hos anställda 
 1383 Lämnade depositioner, långfristiga 
 1384 Derivat
 1385 Värde av kapitalförsäkring 
 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del 
 1387 Långfristiga kontraktsfordringar 
 1388 Långfristiga kundfordringar
 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar 

14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten

 1410 Lager av råvaror
 1419 Förändring av lager av råvaror 
 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
 1429 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter 
 1430 Lager av halvfabrikat
 1431 Lager av köpta halvfabrikat 
 1432 Lager av egentillverkade halvfabrikat 
 1438 Förändring av lager av köpta halvfabrikat
 1439 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat 
 1440 Produkter i arbete
 1449 Förändring av produkter i arbete 
 1450 Lager av färdiga varor
 1459 Förändring av lager av färdiga varor 
 1460 Lager av handelsvaror
 1465 Lager av varor VMB
 1466 Nedskrivning av varor VMB
 1467 Lager av varor VMB förenklad
 1469 Förändring av lager av handelsvaror 
 1470 Pågående arbeten
 1471 Pågående arbeten, nedlagda kostnader 
 1478 Pågående arbeten, fakturering 
 1479 Förändring av pågående arbeten 
 1480 Förskott för varor och tjänster
 1481 Remburser 
 1489 Övriga förskott till leverantörer 
 1490 Övriga lagertillgångar 
 1491 Lager av värdepapper
 1492 Lager av fastigheter
 1493 Djur som klassificeras som omsättningstillgång

15 Kundfordringar

 1510 Kundfordringar
 1511 Kundfordringar 
 1513 Kundfordringar – delad faktura
 1512 Belånade kundfordringar (factoring) 
 1515 Osäkra kundfordringar 
 1516 Tvistiga kundfordringar 
 1518 Ej reskontraförda kundfordringar 
 1519 Nedskrivning av kundfordringar 
 1520 Växelfordringar
 1525 Osäkra växelfordringar 
 1529 Nedskrivning av växelfordringar 
 1530 Kontraktsfordringar
 1531 Kontraktsfordringar 
 1532 Belånade kontraktsfordringar 
 1535 Osäkra kontraktsfordringar 
 1536 Tvistiga kontraktsfordringar 
 1539 Nedskrivning av kontraktsfordringar 
 1550 Konsignationsfordringar  
 1560 Kundfordringar hos koncernföretag
 1561 Kundfordringar hos moderföretag 
 1562 Kundfordringar hos dotterföretag 
 1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag 
 1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag 
 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag 
 1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag 
 1570 Kundfordringar hos intresseföretag1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag 
 1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag 
 1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag 
 1580 Fordringar för kontokort och kuponger  

16 Övriga kortfristiga fordringar

 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda
 1611 Reseförskott 
 1612 Kassaförskott 
 1613 Övriga förskott 
 1614 Tillfälliga lån till anställda 
 1619 Övriga fordringar hos anställda 
 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt  
 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)  
 1640 Skattefordringar  
 1650 Momsfordran  
 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 
 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 
 1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag 
 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag  
 1680 Andra kortfristiga fordringar
 1681 Utlägg för kunder 
 1682 Kortfristiga lånefordringar 
 1683 Derivat
 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 
 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående
 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar 
 1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar
 1689 Övriga kortfristiga fordringar 
 1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital   

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 1710 Förutbetalda hyreskostnader  
 1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del  
 1730 Förutbetalda försäkringspremier  
 1740 Förutbetalda räntekostnader  
 1750 Upplupna hyresintäkter  
 1760 Upplupna ränteintäkter  
 1770 Tillgångar av kostnadsnatur  
 1780 Upplupna avtalsintäkter  
 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
 18 Kortfristiga placeringar
 1810 Andelar i börsnoterade företag  
 1820 Obligationer  
 1830 Konvertibla skuldebrev  
 1860 Andelar i koncernföretag
 1869 Nedskrivning av andelar i koncernföretag
 1880 Andra kortfristiga placeringar
 1886 Derivat
 1889 Andelar i övriga företag 
 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar

19 Kassa och bank

 1910 Kassa
 1911 Huvudkassa 
 1912 Kassa 2 
 1913 Kassa 3 
 1920 PlusGiro  
 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto
 1940 Övriga bankkonton
 1950 Bankcertifikat  
 1960 Koncernkonto moderföretag  
 1970 Särskilda bankkonton
 1972 Upphovsmannakonto 
 1973 Skogskonto 
 1974 Spärrade bankmedel 
 1979 Övriga särskilda bankkonton 
 1980 Valutakonton  
 1990 Redovisningsmedel