Kostnader

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

4 Utgifter och kostnader för varor, material som ska säljas vidare [redigera]

4000 Inköp av varor från Sverige
4200 Sålda varor VMB 
4211 Sålda varor positiv VMB 25 %
4212 Sålda varor negativ VMB 25 %
4400 Momspliktiga inköp i Sverige
4415 Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms
4416 Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 % moms
4417 Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 % moms
4425 "Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms"
4426 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %
4427 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %
4500 Övriga momspliktiga inköp
4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %
4516 Inköp av varor från annat EU-land, 12 %
4517 Inköp av varor från annat EU-land, 6 %
4518 Inköp av varor från annat EU-land, momsfri
4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms
4532 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 % moms
4533 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 % moms
4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %
4536 Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 %
4537 Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 %
4538 Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri
4545 Import av varor, 25 % moms
4546 Import av varor, 12 % moms
4547 Import av varor, 6 % moms

46 Legoarbeten, underentreprenader

4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)

47 Reduktion av inköpspriser

4700 Reduktion av inköpspriser (gruppkonto)
4730 Erhållna rabatter
4731 Erhållna kassarabatter 
4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) 
4733 Erhållet aktivitetsstöd 
4790 Övriga reduktioner av inköpspriser

49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten

4900 Förändring av lager (gruppkonto)
4910 Förändring av lager av råvaror
4920 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter
4930 Förändring av lager av halvfabrikat
4931 Förändring av lager av köpta halvfabrikat 
4932 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat 
4940 Förändring av produkter i arbete
4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg 
4945 Förändring av produkter i arbete, omkostnader 
4947 Förändring av produkter i arbete, personalkostnader 
4950 Förändring av lager av färdiga varor
4960 Förändring av lager av handelsvaror
4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader
4974 Förändring av pågående arbeten, material och utlägg 
4975 Förändring av pågående arbeten, omkostnader 
4977 Förändring av pågående arbeten, personalkostnader 
4980 Förändring av lager av värdepapper
4981 Sålda värdepappers anskaffningsvärde 
4987 Nedskrivning av värdepapper 
4988 Återföring av nedskrivning av värdepapper 
4990 Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad)

50 Lokalkostnader

5000 Lokalkostnader (gruppkonto)
5010 Lokalhyra
5011 Hyra för kontorslokaler 
5012 Hyra för garage 
5013 Hyra för lagerlokaler 
5020 El för belysning
5030 Värme
5040 Vatten och avlopp
5050 Lokaltillbehör
5060 Städning och renhållning
5061 Städning 
5062 Sophämtning 
5063 Hyra för sopcontainer 
5064 Snöröjning 
5065 Trädgårdsskötsel 
5070 Reparation och underhåll av lokaler
5090 Övriga lokalkostnader
5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 
5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla 

51 Fastighetskostnader

5100 Fastighetskostnader (gruppkonto)
5110 Tomträttsavgäld/arrende
5120 El för belysning
5130 Värme
5131 Uppvärmning 
5132 Sotning 
5140 Vatten och avlopp
5160 Städning och renhållning
5161 Städning 
5162 Sophämtning 
5163 Hyra för sopcontainer 
5164 Snöröjning 
5165 Trädgårdsskötsel 
5170 Reparation och underhåll av fastighet
5190 Övriga fastighetskostnader
5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift 
5192 Fastighetsförsäkringspremier 
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning 
5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla 
5199 Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla 

52 Hyra av anläggningstillgångar

5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar
5211 Korttidshyra av maskiner och andra tekniska anläggningar 
5212 Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar 
5220 Hyra av inventarier och verktyg
5221 Korttidshyra av inventarier och verktyg 
5222 Leasing av inventarier och verktyg 
5250 Hyra av datorer
5251 Korttidshyra av datorer 
5252 Leasing av datorer 
5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar

53 Energikostnader

5300 Energikostnader (gruppkonto)
5310 El för drift
5320 Gas
5330 Eldningsolja
5340 Stenkol och koks
5350 Torv, träkol, ved och annat träbränsle
5360 Bensin, fotogen och motorbrännolja
5370 Fjärrvärme, kyla och ånga
5380 Vatten
5390 Övriga energikostnader

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)
5410 Förbrukningsinventarier
5411 Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år
5412 Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
5420 Programvaror
5430 Transportinventarier
5440 Förbrukningsemballage
5460 Förbrukningsmaterial
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial
5490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år
5492 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre
5493 Övrigt förbrukningsmaterial

55 Reparation och underhåll

5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)
5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.
5530 Reparation och underhåll av installationer
5550 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder
5590 Övriga kostnader för reparation och underhåll

56 Kostnader för transportmedel

5600 Kostnader för transportmedel (gruppkonto)
5610 Personbilskostnader5611 Drivmedel för personbilar 
5612 Försäkring och skatt för personbilar 
5613 Reparation och underhåll av personbilar 
5615 Leasing av personbilar 
5616 Trängselskatt, avdragsgill
5619 Övriga personbilskostnader 
5620 Lastbilskostnader
5630 Truckkostnader
5640 Kostnader för arbetsmaskiner
5650 Traktorkostnader
5660 Motorcykel-, moped- och skoterkostnader
5670 Båt-, flygplans- och helikopterkostnader
5690 Övriga kostnader för transportmedel

57 Frakter och transporter

5700 Frakter och transporter (gruppkonto)
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution
5720 Tull- och speditionskostnader m.m.
5730 Arbetstransporter
5790 Övriga kostnader för frakter och transporter

58 Resekostnader

5800 Resekostnader (gruppkonto)
5810 Biljetter
5820 Hyrbilskostnader
5830 Kost och logi5831 Kost och logi i Sverige 
5832 Kost och logi i utlandet 
5890 Övriga resekostnader

59 Reklam och PR

5900 Reklam och PR (gruppkonto)
5910 Annonsering
5920 Utomhus- och trafikreklam
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam
5940 Utställningar och mässor
5950 Butiksreklam och återförsäljarreklam
5960 Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar
5970 Film-, radio-, TV- och Internetreklam
5980 PR, institutionell reklam och sponsring
5990 Övriga kostnader för reklam och PR

60 Övriga försäljningskostnader

6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)
6010 Kataloger, prislistor m.m.
6020 Egna facktidskrifter
6030 Speciella orderkostnader
6040 Kontokortsavgifter
6050 Försäljningsprovisioner
6055 Franchisekostnader o.dyl. 
6060 Kreditförsäljningskostnader
6061 Kreditupplysning 
6062 Inkasso och KFM-avgifter 
6063 Kreditförsäkringspremier 
6064 Factoringavgifter 
6069 Övriga kreditförsäljningskostnader 
6070 Representation
6071 Representation, avdragsgill 
6072 Representation, ej avdragsgill 
6080 Bankgarantier
6090 Övriga försäljningskostnader

61 Kontorsmateriel och trycksaker

6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)
6110 Kontorsmateriel
6150 Trycksaker

62 Tele och post

6200 Tele och post (gruppkonto)
6210 Telekommunikation
6211 Fast telefoni 
6212 Mobiltelefon 
6213 Mobilsökning 
6214 Fax 
6215 Telex 
6230 Datakommunikation
6250 Postbefordran

63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)
6310 Företagsförsäkringar
6320 Självrisker vid skada
6330 Förluster i pågående arbeten
6340 Lämnade skadestånd
6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla 
6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla 
6350 Förluster på kundfordringar
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar 
6352 Befarade förluster på kundfordringar 
6360 Garantikostnader
6361 Förändring av garantiavsättning 
6362 Faktiska garantikostnader 
6370 Kostnader för bevakning och larm
6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar
6390 Övriga riskkostnader

64 Förvaltningskostnader

6400 Förvaltningskostnader (gruppkonto)
6410 Styrelsearvoden som inte är lön 
6420 Ersättningar till revisor
6421 Revision 
6422 Revisonsverksamhet utöver revision 
6423 Skatterådgivning – revisor
6424 Övriga tjänster – revisor
6430 Management fees
6440 Årsredovisning och delårsrapporter
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma
6490 Övriga förvaltningskostnader

65 Övriga externa tjänster

6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)
6510 Mätningskostnader
6520 Ritnings- och kopieringskostnader
6530 Redovisningstjänster
6540 IT-tjänster
6550 Konsultarvoden
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer
6570 Bankkostnader
6580 Advokat- och rättegångskostnader
6590 Övriga externa tjänster

66 (Fri kontogrupp) 67 (Fri kontogrupp) 68 Inhyrd personal

6800 Inhyrd personal (gruppkonto)
6810 Inhyrd produktionspersonal
6820 Inhyrd lagerpersonal
6830 Inhyrd transportpersonal
6840 Inhyrd kontors- och ekonomipersonal
6850 Inhyrd IT-personal
6860 Inhyrd marknads- och försäljningspersonal
6870 Inhyrd restaurang- och butikspersonal
6880 Inhyrda företagsledare
6890 Övrig inhyrd personal

69 Övriga externa kostnader

6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)
6910 Licensavgifter och royalties
6920 Kostnader för egna patent
6930 Kostnader för varumärken m.m.
6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter
6950 Tillsynsavgifter myndigheter
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
6980 Föreningsavgifter
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla
6990 Övriga externa kostnader
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 
6993 Lämnade bidrag och gåvor 
6996 Betald utländsk inkomstskatt 
6997 Obetald utländsk inkomstskatt 
6998 Utländsk moms 
6999 Ingående moms, blandad verksamhet 

7 Utgifter och kostnader för personal, avskrivningar m.m.[redigera]

70 Löner till kollektivanställda

7000 Löner till kollektivanställda (gruppkonto)
7010 Löner till kollektivanställda
7011 Löner till kollektivanställda 
7012 Vinstandelar till kollektivanställda 
7013 Löner till kollektivanställda under 26 år 
7014 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) 
7015 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) 
7016 Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) 
7017 Avgångsvederlag till kollektivanställda 
7018 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda 
7019 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda 
7030 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda) 
7031 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)
7032 Vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7033 Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda)
7034 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) (utlandsanställda)
7035 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
7036 Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
7037 Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda)
7038 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda (utlandsanställda)
7039 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7080 Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid
7081 Sjuklöner till kollektivanställda 
7082 Semesterlöner till kollektivanställda 
7083 Föräldraersättning till kollektivanställda 
7089 Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid 
7090 Förändring av semesterlöneskuld

71 (Fri kontogrupp) 72 Löner till tjänstemän och företagsledare

7200 Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto)
7210 Löner till tjänstemän
7211 Löner till tjänstemän 
7212 Vinstandelar till tjänstemän 
7213 Löner till tjänstemän under 26 år 
7214 Löner till tjänstemän (nya pensionssystemet) 
7215 Löner till tjänstemän (avgiftsbefriade) 
7216 Vinstandelar till tjänstemän (avgiftsbefriade) 
7217 Avgångsvederlag till tjänstemän 
7218 Bruttolöneavdrag, tjänstemän 
7219 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän 
7220 Löner till företagsledare
7221 Löner till företagsledare 
7222 Tantiem till företagsledare 
7223 Löner till företagsledare under 26 år
7224 Löner till företagsledare (nya pensionssystemet) 
7225 Löner till företagsledare (avgiftsbefriade) 
7227 Avgångsvederlag till företagsledare 
7228 Bruttolöneavdrag, företagsledare 
7229 Upplupna löner och tantiem till företagsledare 
7230 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7231 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7232 Vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7233 Löner till tjänstemän och ftgsledare under 26 år (utlandsanställda)
7234 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) (nya pensionssystemet)
7235 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade)
7236 Vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade)
7237 Avgångsvederlag till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7238 Bruttolöneavdrag, tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7239 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda)
7240 Styrelsearvoden
7280 Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid
7281 Sjuklöner till tjänstemän 
7282 Sjuklöner till företagsledare 
7283 Föräldraersättning till tjänstemän 
7284 Föräldraersättning till företagsledare 
7285 Semesterlöner till tjänstemän 
7286 Semesterlöner till företagsledare 
7288 Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid 
7289 Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid 
7290 Förändring av semesterlöneskuld
7291 Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän 
7292 Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare 

73 Kostnadsersättningar och förmåner

7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)
7310 Kontanta extraersättningar
7311 Ersättningar för sammanträden m.m. 
7312 Ersättningar för förslagsverksamhet och uppfinningar 
7313 Ersättningar för bidrag till bostadskostnader 
7314 Ersättningar för bidrag till måltidskostnader 
7315 Ersättningar för bidrag till resor till och från arbetsplatsen 
7316 Ersättningar för bidrag till arbetskläder 
7317 Ersättningar för bidrag till arbetsmaterial och arbetsverktyg 
7318 Felräkningspengar 
7319 Övriga kontanta extraersättningar 
7320 Traktamenten vid tjänsteresa
7321 Skattefria traktamenten, Sverige 
7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige 
7323 Skattefria traktamenten, utlandet 
7324 Skattepliktiga traktamenten, utlandet 
7330 Bilersättningar7331 Skattefria bilersättningar 
7332 Skattepliktiga bilersättningar 
7333 Ersättning för trängselskatt, skattefri
7350 Ersättningar för föreskrivna arbetskläder
7370 Representationsersättningar
7380 Kostnader för förmåner till anställda
7381 Kostnader för fri bostad 
7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider 
7383 Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen 
7384 Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder 
7385 Kostnader för fri bil 
7386 Subventionerad ränta 
7387 Kostnader för lånedatorer 
7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner 
7389 Övriga kostnader för förmåner 
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner
7391 Kostnad för trängselskatteförmån
7392 Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster

74 Pensionskostnader

7400 Pensionskostnader (gruppkonto)
7410 Pensionsförsäkringspremier
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar 
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar 
7418 Återbäring från försäkringsföretag 
7420 Förändring av pensionsskuld
7430 Avdrag för räntedel i pensionskostnad
7440 Förändring av pensionsstiftelsekapital
7441 Avsättning till pensionsstiftelse 
7448 Gottgörelse från pensionsstiftelse 
7460 Pensionsutbetalningar
7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda 
7462 Pensionsutbetalningar till f.d. tjänstemän 
7463 Pensionsutbetalningar till f.d. företagsledare 
7470 Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter
7490 Övriga pensionskostnader

75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)
7510 Lagstadgade sociala avgifter
7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar 
7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 
7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar 
7516 Sociala avgifter på arvoden 
7518 Sociala avgifter på bruttolöneavdrag m.m. 
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder 
7520 Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet)
7521 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar (nya pensionssystemet) 
7522 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet) 
7525 Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar (nya pensionssystemet) 
7526 Arbetsgivaravgifter på arvoden (nya pensionssystemet) 
7528 Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m. (nya pensionssystemet) 
7529 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder (nya pensionssystemet) 
7530 Särskild löneskatt
7531 Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m. 
7532 Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 
7550 Avkastningsskatt på pensionsmedel
7560 Arbetsgivaravgifter under 26 år
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar
7571 Arbetsmarknadsförsäkringar
7572 Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost
7580 Gruppförsäkringspremier
7581 Grupplivförsäkringspremier 
7582 Gruppsjukförsäkringspremier 
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier 
7589 Övriga gruppförsäkringspremier 
7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

76 Övriga personalkostnader

7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)
7610 Utbildning
7620 Sjuk- och hälsovård
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 
7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill
7630 Personalrepresentation7631 Personalrepresentation, avdragsgill 
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 
7650 Sjuklöneförsäkring
7670 Förändring av personalstiftelsekapital
7671 Avsättning till personalstiftelse 
7678 Gottgörelse från personalstiftelse 
7690 Övriga personalkostnader
7691 Personalrekrytering 
7692 Begravningshjälp 
7693 Fritidsverksamhet 
7699 Övriga personalkostnader 

77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

7710 Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
7720 Nedskrivningar av byggnader och mark
7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier
7740 Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar
7760 Återföring av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
7770 Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark
7780 Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier
7790 Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar

78 Avskrivningar enligt plan

7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
7811 Avskrivningar på balanserade utgifter 
7812 Avskrivningar på koncessioner m.m. 
7813 Avskrivningar på patent 
7814 Avskrivningar på licenser 
7815 Avskrivningar på varumärken 
7816 Avskrivningar på hyresrätter 
7817 Avskrivningar på goodwill 
7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar 
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar
7821 Avskrivningar på byggnader 
7824 Avskrivningar på markanläggningar 
7829 Avskrivningar på övriga byggnader 
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier
7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg 
7833 Avskrivningar på installationer 
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel 
7835 Avskrivningar på datorer 
7836 Avskrivningar på leasade tillgångar 
7839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier 
7840 Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet

79 Övriga rörelsekostnader

7940 Orealiserade positiva negativa värdeförändringar på säkringsinstrument 
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar
7971 Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar 
7972 Förlust vid avyttring av byggnader och mark 
7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier 
7990 Övriga rörelsekostnader

8 Finansiella och andra inkomster intäkter och utgifter kostnader[redigera]

80 Resultat från andelar i koncernföretag

8010 Utdelning på andelar i koncernföretag
8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 
8013 Utdelning på andelar i andra koncernföretag 
8014 Koncernbidrag 
8016 Insatsemission, koncernföretag 
8019 Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag 
8020 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag
8022 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag 
8023 Resultat vid försäljning av andelar i andra koncernföretag 
8030 Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag)
8070 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag
8072 Nedskrivningar av andelar i dotterföretag 
8073 Nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag 
8076 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag 
8077 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag 
8078 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 
8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag
8082 Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag 
8083 Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag
8086 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag 
8087 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag 
8088 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 

81 Resultat från andelar i intresseföretag

8110 Utdelning på andelar i intresseföretag
8112 Utdelningar från intresseföretag 
8116 Insatsemission, intresseföretag 
8120 Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag
8130 Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)
8170 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag
8171 Nedskrivningar av andelar i intresseföretag 
8172 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag 
8180 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag
8181 Återföringar av nedskrivningar av andelar i intresseföretag 
8182 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag 

82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)

8210 Utdelningar på andelar i andra företag
8212 Utdelningar, övriga företag 
8216 Insatsemissioner, övriga företag 
8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag
8221 Resultat vid försäljning av andelar i andra företag 
8222 Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag 
8223 Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav) 
8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar
8231 Valutakursvinster på långfristiga fordringar 
8236 Valutakursförluster på långfristiga fordringar 
8240 Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)
8250 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag
8251 Ränteintäkter från långfristiga fordringar
8252 Ränteintäkter från övriga värdepapper 
8254 Skattefria ränteintäkter, långfristiga tillgångar
8260 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag
8261 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag 
8262 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag 
8263 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 
8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag
8271 Nedskrivningar av andelar i andra företag 
8272 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag 
8273 Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag 
8280 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag
8281 Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra företag 
8282 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag 
8283 Återföringar av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag 
8290 Värdering till verkligt värde, anläggningstillgångar 
8291 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar 
8295 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument 

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar
8311 Ränteintäkter från bank 
8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar 
8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar 
8314 Skattefria ränteintäkter 
8317 Ränteintäkter för dold räntekompensation 
8319 Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar 
8320 Värdering till verkligt värde, omsättningstillgångar 
8321 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar 
8325 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument (oms.-tillg.) 
8330 Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar
8331 Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar 
8336 Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar 
8340 Utdelningar på kortfristiga placeringar
8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar
8360 Övriga ränteintäkter från koncernföretag
8361 Övriga ränteintäkter från moderföretag 
8362 Övriga ränteintäkter från dotterföretag 
8363 Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag 
8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar
8380 Återföringar av nedskrivningar av kortfristiga placeringar
8390 Övriga finansiella intäkter

84 Räntekostnader och liknande resultatposter

8400 Räntekostnader (gruppkonto)
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder
8411 Räntekostnader för obligations-, förlags- och konvertibla lån 
8412 Räntedel i årets pensionskostnad 
8413 Räntekostnader för checkräkningskredit 
8414 Räntekostnader för byggnadskreditiv 
8415 Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut 
8417 Räntekostnader för dold räntekompensation m.m. 
8418 Avdragspost för räntesubventioner 
8419 Övriga räntekostnader för långfristiga skulder 
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder
8421 Räntekostnader till kreditinstitut 
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter 
8429 Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder 
8430 Valutakursdifferenser på skulder
8431 Valutakursvinster på skulder 
8436 Valutakursförluster på skulder 
8440 Erhållna räntebidrag
8450 Orealiserade värdeförändringar på skulder 
8451 Orealiserade värdeförändringar på skulder 
8455 Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument 
8460 Räntekostnader till koncernföretag
8461 Räntekostnader till moderföretag 
8462 Räntekostnader till dotterföretag 
8463 Räntekostnader till andra koncernföretag 
8480 Aktiverade ränteutgifter 
8490 Övriga skuldrelaterade poster
8491 Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m. 

85 (Fri kontogrupp) 86 (Fri kontogrupp)

87 Extraordinära intäkter och kostnader
8710 Extraordinära intäkter
8750 Extraordinära kostnader

88 Bokslutsdispositioner

8810 Förändring av periodiseringsfond8811 Avsättning till periodiseringsfond 
8819 Återföring från periodiseringsfond 
8820 Mottagna koncernbidrag
8830 Lämnade koncernbidrag
8840 Lämnade gottgörelser
8850 Förändring av överavskrivningar
8851 Förändring av överavskrivningar, immateriella anläggningstillgångar 
8852 Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar 
8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier 
8860 Förändring av ersättningsfond
8861 Avsättning till ersättningsfond för inventarier 
8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar 
8863 Avsättning till ersättningsfond för mark 
8864 Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel 
8865 Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar 
8866 Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än avskrivningar 
8869 Återföring från ersättningsfond 
8880 Förändring av obeskattade intäkter 
8881 Avsättning till upphovsmannakonto 
8882 Återföring från upphovsmannakonto 
8885 Avsättning till skogskonto 
8886 Återföring från skogskonto 
8890 Övriga bokslutsdispositioner 
8892 Nedskrivningar av konsolideringskaraktär av anläggningstillgångar 
8896 Förändring av lagerreserv 
8899 Övriga bokslutsdispositioner 

89 Skatter och årets resultat

8910 Skatt som belastar årets resultat
8920 Skatt på grund av ändrad beskattning 
8930 Restituerad skatt
8940 Uppskjuten skatt
8980 Övriga skatter
8990 Resultat
8999 Årets resultat