Intäkter

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

3 Rörelsens inkomster och intäkter[redigera]

Nedan visas alla konton inom kontoklass 3 Rörelsens inkomster och intäkter. Samt de kontogrupper som hör till denna klass.

30–34 Huvudintäkter

3000 Försäljning inom Sverige
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms
3002 Försäljning inom Sverige, 12 % moms
3003 Försäljning inom Sverige, 6 % moms
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri
3100 Försäljning av varor utanför Sverige
3105 Försäljning varor till land utanför EU
3106 Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig
3108 Försäljning varor till annat EU-land, momsfri
3200 Försäljning VMB och omvänd moms
3211 Försäljning positiv VMB 25 %
3212 Försäljning negativ VMB 25 %
3231 Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms
3300 Försäljning av tjänster utanför Sverige
3305 Försäljning tjänster till land utanför EU
3308 Försäljning tjänster till annat EU-land
3400 Försäljning, egna uttag
3401 Egna uttag momspliktiga, 25 %
3402 Egna uttag momspliktiga, 12 %
3403 Egna uttag momspliktiga, 6 %
3404 Egna uttag, momsfria

35 Fakturerade kostnader

3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto)
3510 Fakturerat emballage
3511 Fakturerat emballage 
3518 Returnerat emballage 
3520 Fakturerade frakter
3521 Fakturerade frakter, EU-land
3522 Fakturerade frakter, export
3530 Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m.
3540 Faktureringsavgifter
3541 Faktureringsavgifter, EU-land
3542 Faktureringsavgifter, export
3550 Fakturerade resekostnader  
3560 Fakturerade kostnader till koncernföretag
3561 Fakturerade kostnader till moderföretag 
3562 Fakturerade kostnader till dotterföretag 
3563 Fakturerade kostnader till andra koncernföretag 
3570 Fakturerade kostnader till intresseföretag
3590 Övriga fakturerade kostnader

36 Rörelsens sidointäkter

3600 Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)
3610 Försäljning av material
3611 Försäljning av råmaterial 
3612 Försäljning av skrot 
3613 Försäljning av förbrukningsmaterial 
3619 Försäljning av övrigt material 
3620 Tillfällig uthyrning av personal
3630 Tillfällig uthyrning av transportmedel
3670 Intäkter från värdepapper
3671 Försäljning av värdepapper 
3672 Utdelning från värdepapper 
3679 Övriga intäkter från värdepapper 
3680 Management fees
3690 Övriga sidointäkter

37 Intäktskorrigeringar

3700 Intäktskorrigeringar (gruppkonto)
3710 Ofördelade intäktsreduktioner
3730 Lämnade rabatter
3731 Lämnade kassarabatter 
3732 Lämnade mängdrabatter 
3740 Öres- och kronutjämning
3750 Punktskatter
3751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto) 
3752 Skuldförda punktskatter (debetkonto) 
3790 Övriga intäktskorrigeringar

38 Aktiverat arbete för egen räkning

3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)
3840 Aktiverat arbete (material)
3850 Aktiverat arbete (omkostnader)
3870 Aktiverat arbete (personal)

39 Övriga rörelseintäkter

3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)
3910 Hyres- och arrendeintäkter
3911 Hyresintäkter 
3912 Arrendeintäkter 
3913 Frivilligt momspliktiga hyresintäkter 
3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter 
3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties
3921 Provisionsintäkter 
3922 Licensintäkter och royalties 
3925 Franchiseintäkter 
3940 Orealiserade negativa/positiva värdeförändringar på säkringsinstrument  
3950 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar
3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär
3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar
3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar 
3972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark 
3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.
3981 Erhållna EU-bidrag 
3985 Erhållna statliga bidrag 
3987 Erhållna kommunala bidrag 
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 
3989 Övriga erhållna bidrag 
3990 Övriga ersättningar och intäkter
3991 Konfliktersättning 
3992 Erhållna skadestånd 
3993 Erhållna donationer och gåvor 
3994 Försäkringsersättningar 
3995 Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär 
3996 Erhållna reklambidrag 
3997 Sjuklöneersättning 
3998 Sjukpenning 
3999 Övriga rörelseintäkter